Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Transpedia.bv V.2.0.

Betalingsvoorwaarden

Op al onze betalingen m.b.t. de vervoerder opgedragen vervoer, opslag- en overige werkzaamheden zijn van toepassing:

De Algemene Betalingsvoorwaarden vastgesteld door Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhagen op 2 juli 2002.

Eerdere leverings- en betalingsvoorwaarden worden door deze versie vervangen.

Artikel 1 Vrachtbetaling

 1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel  op het ogenblik dat de vracht door de vervoerder in ontvangst is genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen.
 2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
  Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaats vindt, de afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
 3. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
 4. De vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
 5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of van verdere op zaken drukkende kosten met vorderingen uit andere hoofde is niet toegestaan.
 6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.

Artikel 2 Retentierecht

 1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Het recht komt hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ontving, reden had te twijfelen aan  de bevoegdheid van de afzender de zaken ter beschikking te stellen.
 2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
 3. Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
 5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 3 Pandrecht

 1. Alle zaken, documenten en gelden, die de vervoerder in verband met de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft.
 2. Behoudens in de gevallen waarin de afzender in staat van faillissement verkeerd, hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter overeenkomstig 3:248 lid 2 BW.

Artikel 4 Betalingstermijn

 1. Op al onze betalingen m.b.t. de vervoerder opgedragen vervoer, opgeslagen overige werkzaamheden is een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum van kracht.
  Betalingen buiten deze termijn zijn over het verschuldigde bedrog wettelijke rente verschuldigd op voet van  6:119 BWalsmede de door overschrijding van de betalingstermijn ontstane herinnering en aanmaningskosten.

Artikel 5 Tarieven

 1. De gepubliceerde tarieven gelden per afzonderlijke opdracht en zijn excl. BTW, invoerrechten, brandstoftoeslagen, accijnzen en overige heffingen van overheidswegen alsmede tol, veer en kilometerheffing kosten etc.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassing:

De Algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam behoudens en samenvattend;

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AVC: Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève).
 3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
 4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
 5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
 6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
 7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is het CMR van toepassing, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier

 1. Voor zendingen welke in opdracht van de koerier en uitbesteed worden via reguliere koeriersbedrijven gelden de overeenkomende leveringsvoorwaarden van de aangewezen uiteindelijke vervoerder. Transpedia.bv treedt in dat geval uitsluitend op als exporteur en niet als vervoerder.
 2. De expediteur verplicht zich bij het aanvaarden van de vervoersopdracht, op aanvraag van de opdrachtgever, aan te geven bij welke vervoerder de zending wordt ondergebracht.
 3. De expediteur blijft verantwoordelijk, maar kan zich beroepen op de leveringsvoorwaarden van de uiteindelijke vervoerder.

Artikel 4 Verplichting van de afzender

 1. Acceptatie van lading
  In principe aanvaardt Transpedia.bv alle soorten goederen, met uitzondering van edelmetalen, edelstenen, juwelen, parels, geld, munten, drugs, kunst, waardepapieren, oorkonden, wapens, munitie, radioactieve stoffen, gasflessen en kernbrandstoffen. Transpedia.bv is gerechtigd deze zaken te weigeren. Alle kosten die voortvloeien uit opdrachten met betrekking tot deze zaken zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Acceptatie van lading na overleg
  Accijnsgoederen, goederen met gevaarlijke stoffen, producten bestaande uit glasantiek, antiek, gevaarlijke stoffen en producten bestaande uit glas. Dergelijke goederen kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na overleg en vallen buiten iedere verzekering.
 3. Afmetingen en verpakking
  nl vervoert pakketten en pallets, die voldoen aan onderstaande afmetingen. Afwijkende afmetingen en verpakkingen kunnen uitsluitend na overleg worden geaccepteerd.
  Maximale afmetingen / gewicht per pakket:
  Lengte 1,80 meter
  Omtrek (2 x b; 2 x h; 1 x l) 3,00 meter, gewicht 31 kilo
  Pakketten met gewicht> 31 kilo dienen op een pallet te worden aangeleverd. Voor zendingen buiten de EU kunnen per vervoerder aparte restricties gelden.
  Maximale afmetingen / gewicht per pallet:
  Hoogte 1,80 meter, lengte 1,20 meter, breedte 0,80 meter, gewicht 650 kilo
  Opm.: bij afwijkende afmetingen of gewichten, dient er vooraf overleg te worden gepleegd.
 4. Verpakkingen
  Aangeboden goederen dienen deugdelijk verpakt en van afleveradres en informatie over de inhoud voorzien te zijn. De verpakking moet voldoen aan de eisen van de (vervolg) vervoerder beschreven in zijn Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, voor de verzending van pakketten via wegtransport (01.01.2008). De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ondeugdelijke verpakking. Vaten, ongeacht maat of gewicht, dienen stevig op pallets te worden vastgezet. Los aangeboden vaten worden volgens het geldende tarief per vat door ons vastgezet en lopen 24 uur vertraging op.
 5. Schademelding
  Alle schade- of mancomeldingen moeten schriftelijk binnen 24 uur aan Transpedia.bv worden gemeld door het maken van een ticket in het bestel systeem. In geval van uiterlijk zichtbare schade ten tijde van aflevering / ontvangst, dient het pakket door de ontvanger geweigerd te worden. Indien toch voor ontvangst wordt getekend vervalt ieder recht op reclamatie. Voor pallet zendingen moet altijd een aantekening op de vrachtbrief geplaatst worden. Bij overige schade moet Transpedia bv binnen 48 uur na aflevering / ontvangst schriftelijk op de hoogte worden gesteld, op straffe van verval van klachtrecht.
 6. Douanedocumenten
  Om het Transpedia.bv mogelijk te maken uw opdracht correct uit te voeren, dient Transpedia.bv te beschikken over de juiste documenten. Voor nadere specificaties verwijzen wij naar de bijlage “Procedure douanedocumenten”. De opdrachtgever vrijwaart transpedia.bv voor alle schade en kosten, onder welke noemer dan ook, die ontstaan wegens de onjuistheid van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens alsmede voor alle (fiscale) aanslagen van (douane-) autoriteiten om welke reden dan ook.
 7. Het accepteren en afleveren van rembourszending
  Rembourszendingen worden alleen na onderling overleg geaccepteerd.
 8. Verzekering
  Indien er geen transportverzekering is afgesloten, zullen de zendingen alleen verzekerd worden voor verlies en diefstal dit tot een maximum van €500,00 per zending voor zendingen via DPD, bij gebruik van andere vervoerders (GLS, UPS PostNL etc.) wordt op kilo basis vergoed conform de leveringsvoorwaarden van de betreffende vervoerder die bedragen voor zendingen binnen Nederland maximaal € 3,40 per kilo en voor buiten Nederland maximaal € 8,33 per kilo (01-01-2022).
 9. Looptijden
  De looptijd begint na aftekening van de afhaallijst of CMR en ophalen van de zending(en) en eindigt met de aflevering bij de geadresseerde , na het aftekenen voor ontvangst. Voor de looptijden wordt verwezen naar de geldende tabellen.
 10. Aanmelden van zendingen
  Elke vervoersopdracht welke buiten het “pakketservicesysteem” wordt aangeboden, moet of schriftelijk of via e-mail worden bevestigd.
 11. Rechtsbetrekking
  Op alle rechtsbetrekkingen van Transpedia.bv is Nederlands recht van toepassing.
 12. Algemeen
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zijn op al onze handelingen en werkzaamheden onderstaande voorwaarden van toepassing:
  1. Voor nationaal wegvoer “De Algemene Vervoerscondities 2002”, (A.V.C. 2002)
   Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
  2. Voor internationaal wegvervoer “Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg” (C.M.R.), alsmede aanvullend de A.C.V. 2002 als vermeld bij punt 1.
  3. Voor opslag, inslag, uitslag, beheerwerkzaamheden etc. van goederen de “Physical Distribution Voorwaarden” gedeponeerd door Transport en Logistiek Nederland ter Griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie.
  4. Voor expeditie werkzaamheden de “Nederlandse Expeditie voorwaarden”, exclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie.
  5. Voor elektronische uitwisseling van berichten is het volgende van kracht:
   1. Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs een elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berechten als bewijsmiddel niet betwisten.
   2. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
  6. In geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden met bovengenoemde voorwaarden hebben deze algemene voorwaarden voorrang, behoudens bepalingen van dwingend recht.
  7. Bij eventuele twijfel omtrent de hoedanigheid waarin Transpedia.nl optreedt of welke condities van toepassing zijn, beslist Transpedia.bv

  Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier

  1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen kan aan de koerier geen verplichting opgelegd worden tot vergoeding.
  2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd is de koerier, behouden overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
   1. voor schade aan de zending zelve zie art. 4.8.
   2. ontstane schade wordt gebaseerd op inkoopprijs excl. Btw. Er is namelijk geen sprake van leveringen of diensten.
   3. tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
  3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
  4. De last, zijn de vermissing te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde en moet onderbouwd worden met officiële documenten.
  5. Bij toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
   1. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
   2. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

  BTW-nr NL823321630B01

  Transpedia.nl BV

  Postbus 104
  5056 ZJ Berkel Enschot

  Bezoekadres (na afspraak)
  Elstar 35
  5056 DG Berkel Enschot